Vol.115女神王雨纯户外性感带子情趣内衣半脱诱惑[25P]_王雨纯_花漾

Vol.115女神王雨纯户外性感带子情趣内衣半脱诱惑[25P]_王雨纯_花漾

 人有患心疼之病,百药治之不效,得寒则痛,得热亦痛,盖此症非心痛,乃胃痛也。一剂而吐少止,再剂而吐全愈。

伤心则泪出,伤大而亦泪出者,正见内外之关切,伤大皆即伤心也。明是小肠之热,水不下行而上出也。

倘知为胃火而加石膏,知为脾火而加知母,知为大肠火而加地榆,小肠火而加黄连,知为膀胱火而加滑石,知为肾火而加黄柏,尤效人有终日腹痛,手按之而宽快,饮冷则痛剧,此寒痛也。脾胃得火气而无寒冷之虞,得水气而无干涩之苦,自然上可润肺而不阻于咽喉,下可温脐而不结于肠腹矣。

盖肝木之虫最灵,畏金气之克,居土则安,入金则死。则肝胆之气不宣,木必下克脾胃之土,而土气不升,则火亦难发,以致气血耗损,不能灌注于经络而作痛矣。

 此手足之所以沉重而作痛也,火既不能下通于膀胱,引寒邪以下走,势必上逆而为咳为呕矣。 治法宜大补肾水,而加入补火之味,以引火归藏。

肾主大小便、膀胱之气化,亦肾气化之也。然不在肝而在肾也。

Leave a Reply